Cánh cấp 1 và Cánh cấp 2


Cánh Quỷ
Satan Wings
Dark Knight

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings
Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings
Fairy Elf

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings
Summoner

Cánh Rồng
Dragon Wings
Blade Knight

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings
Soul Master

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings
Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings
Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings
Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord
Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter
Rage Fighter
 

 Cánh cấp 3


Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm
Blade Master

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal
Grand Master

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
High Elf

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin
Duel Master

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule 
Fist Emperor

🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online