Tổng hợp Các loại Cánh cấp 1,2,3 trong MU Online

Cánh cấp 1 và Cánh cấp 2


Cánh Quỷ
Satan Wings
Dark Knight

Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings
Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings
Fairy Elf

Cánh Vũ Linh
Mistery Wings
Summoner

Cánh Rồng
Dragon Wings
Blade Knight

Cánh Linh Hồn
Archangel Wings
Soul Master

Cánh Tinh Thần
Spirit Wings
Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên
Despair Wings
Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm
Darkness Wings
Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua
Cape of Lord
Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ
Cape of Fighter
Rage Fighter
 

 Cánh cấp 3


Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm
Blade Master

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal
Grand Master

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
High Elf

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin
Duel Master

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule 
Fist Emperor

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3 (WING 3) MU ONLINE

Giới thiệu về cánh cấp 3

– Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
– Các loại cánh cấp 3:

Cánh Cuồng PhongCánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Blade Master
Cánh Thiên SứCánh Thiên Sứ
Wing of Eternal (Grand Master)
Cánh Ngũ SắcCánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion
(High Elf)
Cánh Lôi VũCánh Ngũ Sắc
Wing of Ruin
(Duel Master)
Cánh Phượng Hoàng
Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension
(Dimension Master)
Áo Choàng Đế VươngÁo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor
(Lord Emperor)
Áo Choàng Đại Tướng
Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule
(Fist Emperor)
Cloak of Transcendence
Áo Choàng Đại Tướng
Mirage Lancer 

Cách tạo cánh cấp 3

Nguyên liệu cần thiết:

Exl ItemChaosCreationBlessSoulCondor
Feather
Condor
Flame
Item ExlNgọc Hỗn NguyênNgọc Sáng TạoNgọc Ước NguyệnNgọc Tâm LinhLông vũ condorLinh hồn condor
x1
Cấp độ tối thiểu +9, Option +4x1x1x10x10
Kết hợp thành công sẽ tạo thành Ngẫu nhiên những Wing 3
  • Bước 1: Tạo Lông vũ Condor

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

  • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • 1 Ngọc Sáng Tạo
  • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
  • Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
  • Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
Quay long vũ condor
  • Bước 2: Quay cánh cấp 3 

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
– Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Quay cánh cấp 3