Danh sách các loại Kiếm, Gậy, Cung & Chi tiết các chỉ số

  1. Danh sách Vũ khí: Kiếm, Đao, Vuốt,

2. Danh sách Vũ khí: Gậy Staff

3. Danh sách Cung & Nỏ (Bow & Crossbow)