Trang chủ: https://muss2.vn

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: CLASSIC

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 5%

Alpha Test: 25/05/2023 (14:00) - Open Beta: 27/05/2023 (14:00)