MU Vinh Danh Season 6 Open Alphatest máy chủ mới,

Trang chủ: http://muvinhdanh.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Vinh Danh

Loại Mu: Reset, Exp 130x, Drop 35%

Alpha Test: 24/07/2022 (13:00) - Open Beta: 26/07/2022 (13:00)