Trang chủ: http://mu-thanhlong.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555666204845

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Anh Hùng

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 15/05/2024 (19:00) - Open Beta: 18/05/2024 (19:00)