Trang chủ: https://muss6plus.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN ĐỊA

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 17/04/2024 (13:00) - Open Beta: 19/04/2024 (19:00)