Trang chủ: https://muquyetthang.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: THỐNG TRỊ

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 100%

Alpha Test: 02/04/2023 (13:00) - Open Beta: 04/03/2023 (13:00)