Trang chủ: http://gamemuss6.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558746991814

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hồng Long

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 26/04/2024 (10:00) - Open Beta: 28/04/2024 (10:00)