Trang chủ: http://mungochuyen.vn/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuNgocHuyenSeason6

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 15%

Alpha Test: 10/04/2024 (13:00) - Open Beta: 12/04/2024 (13:00)