Trang chủ: http://mu-hoangkimss6.com

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoangKim2023

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 16/04/2024 (13:00) - Open Beta: 17/04/2024 (13:00)