Trang chủ: http://muhns2.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065159582273

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: MÁY CHỦ HỒI ỨC

Loại Mu: Reset, Exp 10x, Drop 30%

Alpha Test: 23/05/2024 (14:00) - Open Beta: 25/05/2024 (14:00)