Trang chủ: https://mudungsi.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Dũng Sĩ

Loại Mu: , Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 29/03/2023 (15:00) - Open Beta: 31/03/2023 (13:00)