Trang chủ: http://mubachlong.info/index.html

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Newserver2024s/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 13/04/2024 (10:00) - Open Beta: 15/04/2024 (13:00)