Trang chủ: http://gamethuvn.pro/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutathan?mibextid=JRoKGi

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Anh Em

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 20/04/2024 (19:00) - Open Beta: 23/04/2024 (19:00)