Trang chủ: https://muhnx.pro.vn/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553617066838

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Cày Là Có

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 23/04/2024 (14:00) - Open Beta: 25/04/2024 (14:00)