DARK WIZARD AGILITY BUG

Evil Spirits

  • 0 – 5700 > Sử dụng bình thường
  • 5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
  • 8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 9820 – 10700 > Không sử dụng được
  • 10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
  • 13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 15700 – 23250 > Không sử dụng được
  • 23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
  • 28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 33200 – 65534 > Không sử dụng được

 

  • Inferno
  • 0 – 61700 > Sử dụng bình thường
  • 61700 – 65534 > Không sử dụng được

 

 • Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
 • 9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
 • 33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

DARK KNIGHT AGILITY BUG

Twisting Slash

 • 0 – 47040 > Sử dụng bình thường
 • 47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

ELF AGILITY BUG

MultiShot

 • 0 – 23200 > Sử dụng bình thường
 • 23200 – 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
 • 37750 – 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

Evil Spirit

  • 0 – 11200 > Sử dụng bình thường
  • 11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
  • 16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 19440 – 21200 > Không sử dụng được
  • 21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
  • 26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 31100 – 46200 > Không sử dụng được
  • 46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
  • 56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

 

  • Twisting Slash
  • 0 – 47180 > Sử dụng bình thường
  • 47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

 

  • Inferno
  • 0 – 65535 > Sử dụng bình thường

 

 • Fireslash
 • 0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

DARK LORD AGILITY BUG

FIRESCREAM

 • 0 – 2400 > Sử dụng bình thường
 • 2400 – 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5000 – 5600 > Không sử dụng được
 • 5600 – 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
 • 6800 – 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 8000 – 11800 > Không sử dụng được
 • 11800 – 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 16600 – 65535 > Không sử dụng được

Tuy nhiên theo Kinh nghiệm của mình, ở 1 số các MU Online hiện nay không còn thấy  các lỗi này nữa. Mọi thông tin chi để tham khảo


️🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Hướng dẫn chơi Mu Online đầy đủ tại đây